UNDERSØKELSER

ORDLISTE FOR KURSET
aberrasjon:

et avvik fra rasjonell tanke eller atferd; irrasjonell tanke eller atferd. Det betyr grunnleggende sett å feile, å gjøre tabber eller mer spesifikt å ha fikserte ideer som ikke er sanne. Ordet anvendes også her i dets vitenskapelige betydning. Det betyr avvik fra en rett linje. Hvis en linje skal gå fra A til B, og hvis den er aberrert, ville den gå fra A til et annet punkt, til et annet punkt, til et annet punkt, til et annet punkt, til et annet punkt og endelig ankomme til B. Sett på denne måten vil det også bety mangelen på å gå i rett linje eller å se noe skjevt, for eksempel en mann som ser en hest, men synes han ser en elefant. Aberrert atferd ville være gal atferd eller atferd som ikke er på grunnlag av fornuft. Aberrasjon er imot fornuft, hvilket ville være det motsatte. Fra latin, aberrare, å gå vekk fra; ab, vekk fra, errare, å gå.

affektasjon:

later som om man er eller kan noe: tilgjorthet.

akterut, full fart:

å sette et skips propeller i revers for full kraft for å stanse det (når skipet har vært i bevegelse fremover). Akterut betyr i retning av akter, bakenden av båten. Et stort skip som beveger seg med en hastighet tilsvarende 32 kilometer i timen, trenger ca 730 meter (eller nesten en kilometer) for å stoppe på ca 4 minutter. Et skip har ikke bremser, og må derfor reversere propellene for å stoppe. Denne manøveren kan brukes hvis skipet står i fare for å kollidere med noe, så som et annet skip.

bataljon:

en permanent militærenhet som vanligvis består av mellom 550 og 1100 soldater.

bombesikker:

helt sikkert.

desinformasjon:

falsk informasjon, som angående et lands militærstyrker eller planer, offentlig bekjentgjort eller plantet hos nyhetsmediene, spesielt i andre land.

dilettant:

person som sysler med kunst eller vitenskap for fornøyelsens skyld.

dilettant:

en som utelukkende interesserer seg for en kunst eller en vitenskap som et tidsfordriv, og uten seriøst studium.

dub-in:

å anta eller ha en falsk oppfatning av. Dub-in er et uttrykk brukt til å beskrive syn eller gjenkalling som er innbilt. Uttrykket kommer fra filmindustrien. Å «dubbe» betyr i filmproduksjon å skape og legge lyder på et bilde etter at filmingen er ferdig. Denne prosessen («dubbing») resulterer i et fabrikkert lydspor som for publikum virker som om det faktisk fant sted under filmingen. Mye eller alt sammen ble imidlertid lagd i studio lenge etter at filmingen var over, og deretter «dubbet inn». «Dub-in» er derfor noe som er plassert der, som virker som om det skjedde, men som i virkeligheten ikke gjorde det.

dødsleir:

en konsentrasjonsleir der de innsatte har blitt sendt dit for å bli henrettet. Slike leire ble opprettet ut fra overbevisningene til den tyske psykologen Wilhelm Wundt (1832–1920). Han grunnla det første instituttet for eksperimentell psykologi ved Leipzig Universitet i Tyskland (1879), og han fremmet bredt den ideen at siden Menneskets sjel ikke kunne måles med vitenskapelige instrumenter, eksisterte den åpenbart ikke og derfor var Mennesket bare enda et dyr. Det var rundt denne tiden, på slutten av det 19. århundret og begynnelsen av det 20. århundret, at psykiatere utviklet den dødbringende bløffen «rasehygiene» (den antatte forbedringen av menneskerasen ved å tillate de menneskene som ble ansett som overlegne å få barn). Dette førte videre til Hitlers idé om en tysk herrerase som skulle regjere over alle andre folkeslag. Ved slutten av 2. verdenskrig (1939–1945) var psykiatere ansvarlige for millioner av døde, hvor mange av dem døde i nazi-konsentrasjonsleirer som resultat av sadistiske «medisinske» eksperimenter.

embetsverk:

forvaltnings- og organisasjonssystem med embetsmenn (en embetsmann er en innehaver av et embete, en høyere statsstilling som utnevnes av Kongen i statsråd, et regjeringsmøte under Kongens ledelse).

etterretning:

om eller har å gjøre med å samle inn, fordele og behandle informasjon, spesielt hemmelig informasjon om en fiende eller potensiell fiende.

filosofisk:

av eller i forbindelse med den grenen av kunnskap eller studium (filosofi) som er viet den systematiske undersøkelsen av grunnleggende begrep, så som sannhet, eksistens, realitet og frihet.

forkrommede:

dekket av et lag med krom, et blankt, ganske bløtt, grått metall som motstår korrosjon og blir klart og skinnende når det pusses. Forkromming har blitt brukt på mange gjenstander, inkludert ekstrautstyr til biler for å gi det et skinnende, moderne utseende. Brukt i overført betydning for å beskrive noe som har et tiltrekkende ytre, men som ikke er så moderne eller avansert som det ser ut til.

formidabel:

overordentlig stort; voldsomt og utfordrende.

general Sherman-tank:

en stridsvogn brukt av den amerikanske hæren, så vel som av de engelske og franske styrkene, under 2. verdenskrig (1939–1945). Den ble oppkalt etter William Tecumseh Sherman (1820–1891), en berømt general fra den amerikanske borgerkrigen (1861–1865). General Sherman-tank brukes også i overført betydning for å henvise til den faktiske årsaken bak en situasjon, eller om en person som prøver å stoppe ting.

gevinst:

oppnåelsen av enhver ønsket forbedring. Eksempler på gevinster ville være en person som forbedret sin evne til å kommunisere, opplevde en økt følelse av velvære eller fikk mer sikkerhet på et område i livet sitt.

grønne:

som er ung og uerfaren.

gå konk:

lide økonomisk sammenbrudd.

hallusinatorisk:

innbilt, villedende, bedragersk.

helseminister:

minister som har det overordnede ansvaret for et helseministerium (ministerium med overordnet ansvar for ivaretakelsen av landets politikk vedrørende helse og sykdomsbehandling).

herr Murgatroyd:

et oppfunnet navn.

Hitler:

Adolf Hitler (1889–1945), tysk politisk leder fra det tjuende århundret, som drømte om å skape et herrefolk som skulle herske i tusen år som det tredje tyske riket. Han overtok makten i Tyskland som diktator i 1933, og startet annen verdenskrig (1939–1945), hvor han la en stor del av Europa under sitt herredømme og myrdet millioner av jøder og andre som ble betraktet som «mindreverdige». Hitler begikk selvmord i 1945 rett før Tysklands nederlag var et faktum.

håndverkeren:

en person som har utdannelse i et bestemt håndverk. Håndverk er produksjonsarbeid som utføres i mindre målestokk og med relativt enkle tekniske hjelpemidler.

ideell:

som ikke kan bli bedre eller som egner seg fortreffelig til et formål eller en oppgave.

ideologi:

læresetningene, oppfatningene eller tenkemåtene til en person, klasse osv.; spesifikt den samlingen ideer som et bestemt politisk, økonomisk eller sosialt system er basert på.

innkalt:

beordret til å møte opp for aktiv militærtjeneste.

knowhow:

den praktiske evnen og kunnskapen nødvendig for å utføre noe godt.

kommunikasjonslinje:

den ruten eller veien som kommunikasjon går fra en person til en annen.

konfrontere:

å stå ansikt til ansikt uten å blinke eller unnvike. Evnen til å konfrontere er faktisk evnen til å være der behagelig og å oppfatte.

konfrontert:

å bli konfrontert med noe vil si å stå overfor noe så som en vanskelighet, et problem, osv.

Leipzig-universitetet:

et tysk universitet grunnlagt i 1409, i byen Leipzig i det øst-sentrale Tyskland. På slutten av 1800-tallet ble moderne psykologi og den falske doktrinen om at mennesket ikke er noe mer enn et dyr, utviklet der av Wilhelm Wundt (1832–1920), tysk psykolog og fysiolog (spesialist i studiet av funksjonene hos fysiske levende ting og de måtene som deres deler og organer fungerer på).

linsebeskyttere:

en rørformet skjerm lagd av metall eller gummi som plasseres rundt en kameralinse for å skjerme den fra uønsket lys. Et kameras linse lar lys gå inn i kameraet for å ta et bilde. Under noen forhold kan en lyskilde treffe linsen galt, noe som forårsaker at uønsket lys treffer filmen. For å unngå dette kan linsehetten plasseres rundt linsen.

lodd:

ens andel eller skjebne i livet.

logikk:

emnet eller evnen til å tenke fornuftsmessig; kombinasjonen av forskjellige faktorer som danner et svar.

Lykurgos:

(ca 800-årene f.Kr.) en spartansk lovgiver som sies å ha etablert den regjeringen som gjorde Sparta (gresk oldtidsby) til den store militærmakten i oldtidens Hellas.

løytnant:

en av de lavest rangerte offiserene i hæren eller marinen, som oppnår sin rang etter å ha avsluttet utdannelse ved et militær- eller marineakademi.

nøtteskall, i et:

konsentrert i ganske få ord.

nåtid:

den tiden som er nå, og som blir fortid like raskt som den blir observert. Det er et uttrykk som brukes løselig om omgivelsene som eksisterer nå.

outness:

en tilstand eller et eksempel på at noe er galt, ukorrekt eller mangler.

plusspunkt:

enhver av de forskjellige tilstandene som eksisterer når en situasjon eller omstendighet er logisk. Plusspunkter viser hvor det finnes logikk og hvor ting går bra eller sannsynligvis vil gjøre det.

pompøsitet:

kvaliteten eller tilstanden å være pompøs, kjennetegnet ved en overdreven utvisning av egenbetydning eller verdighet.

PR:

en forkortelse for public relations den praksis eller profesjon å etablere, vedlikeholde eller forbedre et godt forhold mellom en institusjon eller person og publikum.

propaganda:

informasjon, spesielt av en fordomsfull eller misledende natur, brukt til å reklamere for eller publisere et spesielt formål eller synspunkt.

regime:

en form for regjering eller styre; politisk system.

rektoren:

leder for skole el. vitenskapelig læreanstalt.

rær:

flertall av , stang som er festet til masten, og som seilet henger i.

Scientologi:

En anvendt religiøs filosofi utviklet av L. Ron Hubbard som behandler studiet av kunnskap. Gjennom anvendelse av dens teknologi kan man skape ønskverdige endringer i livsbetingelsene. Den ble utviklet gjennom en tredjedel av et århundre av L. Ron Hubbard. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite i ordets fulleste betydning), og det greske ordet logos (studium av). Scientologi er videre definert som «studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv».

sersjant:

en underordnet offiser, ofte ansvarlig for å trene troppene.

Sherlock (Holmes):

Sherlock Holmes, en oppfunnet engelsk detektiv fra det nittende århundret, skapt av den engelske forfatteren Sir Arthur Conan Doyle (1850–1930). Holmes’ ekstraordinære observasjonsevner, hukommelse og deduksjon (logikk til å utlede svar) gjennom fullstendig vitenskapelig resonnement gjorde ham i stand til å identifisere kriminelle og løse mysterier som hadde etterlatt alle andre detektiver i et mysterium. Han forklarer ofte sitt resonnement til sin partner og beste venn, dr. Watson, som også er historienes forteller.

Sparta:

en by i det gamle Hellas berømt for sin militære makt.

strategi:

ordet «strategi» stammer fra de greske ordene strategos, som betyr «general», stratos, som betyr «hær», og agein, som betyr «å lede». Strategi henviser derfor til en plan for den generelle krigføringen eller en del av den.

taktikk:

metoder til å anvende tropper, skip, fly osv. i et slag, for det meste med henblikk på kortsiktige mål.

teknologi:

metodene til anvendelse av et håndverk eller en vitenskap i motsetning til ren kunnskap om selve vitenskapen eller håndverket. I Scientologi henviser uttrykket teknologi til anvendelsesmetodene for Scientologi-prinsipper for å forbedre sinnets funksjoner og rehabilitere åndens potensial, utviklet av L. Ron Hubbard.

teoretisk:

basert på eller som har å gjøre med teori eller teorier, foreslåtte forklaringer som ikke er fullstendig fastslått som fakta.

terminal:

hva som helst som kan motta, videregi eller sende en kommunikasjon. Denne betegnelsen kommer fra feltet elektronikk, hvor en terminal er en av to fikserte punkter en strøm av energi beveger seg mellom. Et eksempel på dette er et bilbatteri som har to poler (terminaler) som er forbundet med hverandre, der energi strømmer fra en pol til en annen. I Scientologi kalles to mennesker som kommuniserer terminaler, fordi kommunikasjon strømmer mellom dem.

troverdig:

som man kan tro på eller akseptere (som sant).

uforvarende:

uten å vite om det; ubevisst; uten bevissthet.

ulogikkene:

noe som ikke er fornuftig eller rimelig.

utepunkt:

en av flere spesifikke måter hvorpå en videregivelse av opplysninger eller en situasjon kan bli ulogiske; ethvert datum som tilbys som sant, men som i virkeligheten viser seg å være ulogisk.

vare:

noe nyttig, som er til fordel eller av verdi.

ventil:

en anordning på et rør som regulerer strømmen av en væske eller gass, som for eksempel ventilen som regulerer strømmen av damp i et maskinrom. Den dampen produseres under utrolig høyt trykk og er veldig varm. Hvis en ventil på et damprør går i stykker må hele rørlinjen øyeblikkelig stenges for å sikre at den varme dampen som er under trykk, ikke kommer ut gjennom den ødelagte ventilen, noe som kunne forårsake at noen i det området ble alvorlig forbrent.

vognen-foran-hesten:

om eller angående uttrykket spenne vognen foran hesten, som har å gjøre med å utføre ting i den gale eller omvendte rekkefølgen, på grunn av ulogisk tankegang.

være på tå hev:

på vakt; klar.

Why:

grunn eller årsak; den egentlige årsaken til en positiv eller ikke-optimal situasjon.

Øst-Tyskland:

en tidligere nasjon (1949–1990) i det sentrale Europa, dannet i 1949 etter 2. verdenskrig. Øst-Tyskland ble etablert da det tidligere land Tyskland ble inndelt i Vesttyskland og Øst-Tyskland. Øst-Tyskland var styrt av en kommunistisk regjering og ble senere en viktig del av den Sovjetiske gruppen av nasjoner.