DEN EMOSJONELLE TONESKALAEN

ORDLISTE FOR KURSET
affinitet:

kjærlighet, det å like eller enhver annen følelsesmessig holdning; graden av å like. Den grunnleggende definisjonen av affinitet er betraktningen om avstand, enten den er god eller dårlig.

aksiomer:

utsagn om naturlover på linje med dem man finner i naturvitenskapene.

akutt:

kort eller som har et kort forløp, i motsetning til kronisk, (langvarig, sagt om en tilstand som varer over en lang periode).

atombombe:

en ekstremt ødeleggende type bombe. Dens styrke stammer fra den enorme mengden energi som plutselig frigjøres når atomkjerner spaltes.

autoritet:

en som antas å være ekspert eller en hvis mening om et emne sannsynligvis vil bli akseptert uten spørsmål og uten henvisning til fakta eller resultater. Underlagt autoritet vil frihet for den individuelle dømmekraften og handlingen bli neglisjert til fordel for absolutt lydighet overfor «eksperter.»

avleiringslidelse:

sykdommer der avleiringer av materiale dannes i en kroppsdel, slik som ved gikt, der stivnede deler av brusk dannes i leddene og forårsaker hevelse og misdannelse.

beingness:

tilstand av væren; eksistens. Beingness henviser også til antagelsen av eller det å velge en slags identitet. Beingness kan antas av en selv eller gis til en eller som oppnådd. Eksempler på beingness ville være ens eget navn, yrke, ens fysiske egenskaper, ens rolle i et spill – hver av eller alle disse kunne kalles ens beingness.

blidgjøring:

en lav emosjon under sinne og tett på apati. Blidgjøring er et forsøk på å behage eller tilfredsstille noen på en måte som er beregnet på å vinne deres velvilje, for å forsvare eller beskytte seg selv mot deres uvilje, angrep, osv.

case:

en generell betegnelse for en person som behandles eller hjelpes.

Clear:

En uaberrert person. Han er rasjonell fordi han utformer de best mulige løsningene han kan, ut fra de dataene han har og fra sitt synspunkt. Han kalles «Clear» fordi de aberrerende skyggene er blitt fjernet (clearet) fra de grunnleggende personligheten, selvdeterminismen, utdannelsen og erfaringene hans. Se Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet; og Vitenskapen om overlevelse.

dra seg selv opp etter håret:

heve eller forbedre seg selv ved hjelp av sine egne anstrengelser uten annen hjelp.

dynamikker:

dynamikkene er tilskyndelsen til å overleve hvilket uttrykkes gjennom et spektrum med åtte inndelinger. Disse er tilskyndelser mot overlevelse som eller gjennom (1) selvet; (2) sex, familien og den fremtidige generasjon; (3) grupper; (4) menneskeheten; (5) liv, alle organismer; (6) materie, energi, rom (engelsk: space) og tid – mest – det fysiske univers; (7) åndelige vesener; og (8) det høyeste vesen. Emnet dynamikkene finnes i Vitenskapen om overlevelse.

endokrin:

om eller som har å gjøre med kjertelsystemet som utskiller hormoner (kjemiske substanser) fra bestemte organer og vev i kroppen. Disse kjertlene og hormonene deres styrer veksten, utviklingen og funksjonen til bestemte vev og koordinerer mange prosesser i kroppen. For eksempel øker noen av disse kjertlene blodtrykket og hjerteslagene i perioder med stress.

engram:

et øyeblikk med «bevisstløshet» som rommer fysisk smerte eller smertelig emosjon og samtlige persepsjoner, og er ikke tilgjengelig som erfaring for det analytiske sinn. Disse engrammene er et komplett opptak, ned til minste nøyaktige detalj, av alle persepsjonene som var til stede i en periode med hel eller delvis «bevisstløshet».

entheta:

et sammensatt ord som betyr enturbulert theta, theta i en opprørt tilstand, opphisset eller forstyrret. Se også theta.

enthetalinjer:

entheta kommunikasjonslinjer, linjer som er ondskapsfulle eller som baktaler.

enturbulerer:

å få til å være turbulent, opprørt og forstyrret.

etikk:

de handlingene en person gjør for å rette opp på atferd eller en situasjon som han er involvert i, som er i strid med sin gruppes idealer og interesser. Det er en personlig ting. Når man er etisk eller «har etikken sin inne», er det gjennom ens egen determinisme og gjøres av en selv.

fenomener:

ting som viser seg, sanses eller observeres; individuelle kjensgjerninge, hendelser eller forandringer slik de oppfattes av hvilke som helst av sansene eller av sinnet; gjelder hovedsaklig for en kjensgjerning eller hendelse hvor årsaken til eller forklaringen på denne er under observasjon eller i ferd med å beskrives vitenskapelig.

fordekt:

skjult, hemmelig.

fysiologi:

om eller vedrørende funksjonene og aktivitetene til levende organismer og delene deres, herunder alle fysiske og kjemiske prosesser.

gradvis skala:

en skala over tilstander som er inndelt fra null til uendelighet. Ordet gradvis brukes til å beskrive at grader av tilstander øker eller avtar. Forskjellen mellom et punkt på en gradvis skala og et annet punkt kunne være så forskjellig eller så stor som hele skalaregisteret, eller den kunne være så liten at det er behov for den mest minutiøse skjelning (evne til å oppfatte forskjellen) for å konstatere den.

Hubbards kart til evaluering av mennesker:

et kart som viser hvordan man nøyaktig kan evaluere menneskers atferd samt forutsi hva en person vil gjøre. Det viser de forskjellige kjennetegnene som finnes på forskjellige nivåer av toneskalaen.

humaniora:

kunnskapsgrener som beskjeftiger seg med menneskets tenkning og relasjoner, til forskjell fra naturvitenskapene; spesielt litteratur, filosofi, historie osv. (Opprinnelig henviste humaniora til utdannelse som ville sette en person i stand til selv å tenke og bedømme fritt, i motsetning til et snevert studium av tekniske ferdigheter.)

illustrerende:

som forklarer.

komm:

kort for kommunikasjon.

konfrontere:

stå ansikt til ansikt med uten å vike tilbake eller unngå. Evnen til å konfrontere er faktisk evnen til å være der komfortabelt og sanse.

kran:

en stor maskin som brukes til å løfte og flytte tunge gjenstander ved hjelp av en krok som er festet på kabler som henger fra en understøttende og ofte bevegelig drager.

krets:

i elektrisitet, en komplett rute som en elektrisk strøm går igjennom og som utfører spesifikke handlinger. I Scientologi brukes uttrykket til å beskrive noe i sinnet som handler som et kretsløp gjør, ved å utføre forskjellige funksjoner, spesielt når det er uavhengig av personens egen vilje.

kronisk:

langvarig, om en sykdom eller tilstand som vedvarer over en lang periode.

Lettsindig:

har tendens til plutselige innfall; tar ikke ting alvorlig; mangler alvor eller er uansvarlig.

lunefull:

tendens til å endre uforutsigelig eller bratt, uten noen tilsynelatende grunn; uberegnelig.

masse:

de faktiske fysiske gjenstandene, tingene i livet.

obnose:

et oppfunnet ord satt sammen fra «observere det åpenbare» (engelsk: observing the obvious). Det er handlingen hvor en person ser på en annen person eller en gjenstand og ser nøyaktig hva som er der, ikke en konklusjon om hva som kunne vært der fra det han ser.

omfattende:

som inkluderer alt og derfor er komplett.

oppover skalaen:

høyere på toneskalaen

positiv suggesjon:

i hypnose, en suggesjon (påvirkning) eller kommando som gis til en hypnotisert person som så adlyder den uten å være klar over det.

postulat:

en konklusjon, beslutning eller bestemmelse om et eller annet.

prosessing:

en spesiell form for personlig veiledning som er enestående for Scientologi, og som hjelper en person med å se på sin egen eksistens og forbedre evnen sin til å se i øynene hva han er og hvor han er. Scientologi-prosessing er en presis, nøye systematisert aktivitet med nøyaktige fremgangsmåter.

raptus: -->

anfall; ri.

realitet:

det som ser ut til å være. Realitet er grunnleggende sett enighet; graden av enighet oppnådd mellom mennesker. Det vi er enige om at er virkelig, er virkelig.

Scientologi:

Scientologi er en praktisk religion som beskjeftiger seg med studiet av viten, som gjennom anvendelsen av dens teknologi kan frembringe ønskelige endringer i tilstandene i livet. Den ble utviklet av L. Ron Hubbard gjennom en tredjedel av et århundre. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite, i ordets fulleste betydning) og det greske ordet logos (studiet av). Scientologi er videre definert som studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv.

spedalsk:

merket av de fysiske symptomene fra spedalskhet, spesielt ved å være blek eller skjellet. Spedalskhet er en tropisk sykdom som hovedsakelig påvirker huden og nervene og som kan forårsake endringer i vevet.

sublimert:

gjort til noe høyere, mer edelt eller mer forfinet.

suksessive:

inntreffer eller eksisterer fortløpende, etter hverandre.

theta:

tanke eller liv. Uttrykket stammer fra den greske bokstaven theta () som grekerne brukte til å representere tanke eller kanskje ånd. Noe som er theta karakteriseres av fornuft, avklarethet, stabilitet, lykke, følelse av glede, utholdenhet og de andre faktorene som Mennesket vanligvis anser for ønskverdige.

toneskalaen:

en skala som viser de påfølgende emosjonelle tonene som en person kan oppleve. Med «tone» menes den forbigående eller vedvarende emosjonelle tilstanden til en person. Emosjoner som frykt, sinne, sorg, entusiasme og andre som folk opplever, vises på denne gradvise skalaen.

transe:

en tilstand, lik den som fremkalles av hypnose, der personen er fortumlet eller svimeslått, eller på en annen måte er ubevisst om omgivelsene.

uforbeholdent:

åpent anerkjent eller erklært.

velvillig:

vennlig eller mild i bedømmelse av folk, handlinger osv.