OPDRACHT >> 1. Lees: “De Bestuurlijke Schaal”

DE BESTUURLIJKE SCHAAL

Het verwezenlijken van doelen, of die nu groot of klein zijn, hangt af van einddoelen, doelstellingen en activiteiten die op elkaar aansluiten en die naar behoren zijn gerangschikt. 

Een doel is niet iets waar je een besluit over neemt en dat dan op een wonderbaarlijke manier tot stand komt, alleen maar omdat je het zo hebt besloten. Het verwezenlijken van een doel maakt het noodzakelijk dat er bepaalde acties worden uitgevoerd in de werkelijke wereld die een bepaalde verandering in de goede richting teweegbrengen, zodat je steeds weer een stapje dichter bij het bereiken ervan komt.

Je kunt in de richting van een doel werken, maar dan tot de ontdekking komen dat je inspanningen geen vooruitgang opleveren. Dat geldt niet alleen maar in het leven van iemand afzonderlijk, maar ook voor een organisatie, een staat of land van iedere mogelijke afmeting. Het kan het resultaat zijn van het niet op elkaar aansluiten van de plannen, acties en andere factoren om dat doel te bereiken. 

Er zijn eigenlijk een aantal onderwerpen die een activiteit volledig maken. Al deze dingen moeten gecoördineerd worden om succesvol een bepaald vooropgesteld doel te bereiken. 

Er is in Scientology een schaal ontwikkeld die ons een volgorde geeft (en een relatieve belangrijkheid) van deze onderwerpen in relatie tot organisatie. 

DE BESTUURLIJKE SCHAAL
DOELEN
Een einddoel is iets dat men kent en op de lange termijn wil bereiken en waar men dan ook bewust naartoe werkt.
DOELSTELLINGEN
Een doelstelling is een kleiner doel dat van toepassing is op een specifieke activiteit of onderwerp. Er worden vaak voornemens voor de toekomst mee onder woorden gebracht.
BELEID
Beleid bestaat uit de regels of richtlijnen aan de hand waarvan de organisatie te werk gaat en die niet aan verandering onderhevig zijn.
PLANNEN
Plannen zijn brede intenties op korte termijn zoals beoogde acties, overwogen voor de behandeling van een breed gebied om het te herstellen of uit te breiden, of om een weerstand tegen uitbreiding tegen te werken of te verhinderen.
PROGRAMMA’S
Een programma is een serie stappen in volgorde om een plan ten uitvoer te brengen.
PROJECTEN
Een project is de opeenvolging van stappen die wordt opgeschreven om één stap uit het programma uit te voeren.
OPDRACHTEN
Een opdracht is de mondelinge of geschreven aanwijzing om een programmastap ten uitvoer te brengen of het algemene beleid toe te passen.
IDEALE SITUATIES
De ideale situatie drukt uit hoe een situatie of plaats hoort te zijn. Als men geen ideale situatie voor ogen heeft waarmee men de bestaande situatie kan vergelijken, zal men het niet kunnen herkennen als ervan afgeweken wordt.
STATISTIEKEN
Een statistiek is een aantal dat, of hoeveelheid die je vergelijkt met een eerder aantal of eerdere hoeveelheid van hetzelfde. Statistieken slaan op de hoeveelheid werk dat is gedaan of de waarde daarvan in geld.
WAARDEVOLLE
EINDPRODUCTEN
Een waardevol eindproduct is een product dat kan worden geruild voor de goederen of diensten van de samenleving.

Bij deze schaal werkt men van onder naar boven en van boven naar onder NET ZOLANG TOTDAT ELK PUNT IN VOLLEDIGE OVEREENSTEMMING IS MET DE ANDERE PUNTEN. 

Kortom, als men wil slagen moeten alle punten in deze schaal overeenstemmen met alle andere punten op de schaal aangaande hetzelfde onderwerp. 

Stel dat we “golfballen” zouden nemen als onderwerp voor de schaal. Dan moeten alle punten op de schaal aangaande golfballen met elkaar overeenkomen. Het is een interessante oefening. 

De schaal is ook van toepassing op een destructief onderwerp, zoals “kakkerlakken”. 

Als een punt op de schaal niet overeenkomt met de andere punten, dan zal het project daar hinder van ondervinden, als het al niet totaal mislukt.

De vaardigheid waarmee al deze punten bij een bepaalde activiteit met elkaar in overeenstemming worden gebracht en geactiveerd worden, noemen we MANAGEMENT. 

Groepsleden raken alleen van streek als een of meer van deze punten niet met elkaar noch met een deel van de overtuigingen van de groep in overeenstemming zijn. 

Groepen ogen alleen langzaam, inefficiënt, ongelukkig, inactief of twistziek, als deze punten niet op elkaar zijn afgestemd, bekend zijn gemaakt en gecoördineerd zijn. 

Elke activiteit kan worden verbeterd door deze schaal te ontdoen van fouten en hem op de activiteiten van de groep af te stemmen. 

Omdat het ontbreken van realiteit, het ontbreken van communicatie en affiniteit teweegbrengt, kan men daaruit afleiden dat onwerkelijke punten op de schaal (niet afgestemd) ontsteltenis en onvrede creëren. 

Daaruit volgt dat als deze schaalitems wel goed op elkaar en de groep zijn afgestemd, er een hoog niveau van realiteit, communicatie en affiniteit in de groep zal zijn. 

Als de groepszeden op die manier worden afgestemd en door de groep worden nageleefd, krijgt men een ethische groep en het bepaalt ook wat er dan door de groepsleden in de groep als schadelijke, tegen het voortbestaan ingaande activiteiten wordt beschouwd. 

Deze schaal en de onderdelen en de bekwaamheid om ze af te stemmen, vormen samen een van de meest waardevolle hulpmiddelen voor het onderwerp “organiseren”.

Scientology is een praktische religie die te maken heeft met de studie van kennis, die door middel van de toepassing van haar technologie wenselijke veranderingen teweeg kan brengen in iemands leven. Zij is in iets meer dan dertig jaar ontwikkeld door Dhr. L. Ron Hubbard. De term Scientology komt van het Latijnse scio (weten in de meest volledige betekenis van het woord) en het Griekse woord logos (studie van). Scientology wordt verder gedefinieerd als de studie en behandeling van het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, universa en andere levensvormen.

liefde, houden van of een andere emotionele houding; de mate van houden van. De basisdefinitie van affiniteit is het idee van afstand, hetzij in goede, hetzij in slechte zin.