OPDRACHT >> 10. Lees: “De ARC-driehoek”

DE ARC-DRIEHOEK

Elk van de drie punten van de ARC-driehoek is afhankelijk van de andere twee punten, en elke twee punten zijn afhankelijk van het derde punt. Men kan niet het ene punt verkleinen, zonder ook de andere twee te verkleinen, en men kan niet het ene punt herstellen zonder ook de andere twee te herstellen. Op een positieve manier gezien, kan men elk punt van de driehoek herstellen door een van de twee andere punten daarvan te herstellen.

Affiniteit, realiteit en communicatie vormen de ARC-driehoek, waarbij elke hoek afhankelijk van de andere twee is. Dit zijn de samenstellende delen van begrip.

De manier waarop de hoeken van deze driehoek verband met elkaar houden, wordt meteen duidelijk wanneer men de vraag stelt: “Heb je ooit geprobeerd te praten met iemand die kwaad was?” Zonder een hoge mate van affiniteit en zonder enige basis van overeenstemming is er geen communicatie. Zonder communicatie en enige vorm van emotionele respons kan er geen realiteit zijn. Zonder enige mate van realiteit en communicatie kan er geen affiniteit zijn. Daarom noemen we deze drie dingen een driehoek. Tenzij we twee hoeken van zo’n driehoek hebben, kan er geen derde hoek zijn. Wanneer men één van de hoeken van deze driehoek wenst te hebben, moet men de andere twee erbij betrekken.

Deze driehoek is niet gelijkzijdig. Affiniteit en realiteit zijn veel minder belangrijk dan communicatie. Men zou kunnen zeggen dat de driehoek begint met communicatie, waardoor affiniteit en realiteit tot stand worden gebracht.

Aangezien elk van deze drie aspecten van het bestaan afhankelijk is van de andere twee, zal alles wat één van deze zal beïnvloeden, gelijk ook de andere beïnvloeden. Het is heel moeilijk om een vermindering van affiniteit te hebben, zonder ook een barrière in communicatie te krijgen en een daaropvolgende verslechtering van realiteit. 

Neem bijvoorbeeld eens een verliefd stel dat ruzie heeft. Eén van de twee toont op een of andere manier affiniteit voor de ander. Deze affiniteit wordt of teruggestuurd of niet bevestigd. De eerstgenoemde geliefde voelt zich beledigd en begint de communicatie te verbreken. De tweede, die dat niet begrijpt, voelt zich ook beledigd en vergroot de breuk in de communicatie nog meer. Het gebied van overeenstemming tussen de twee wordt onontkoombaar kleiner en de realiteit van hun relatie wordt minder. Aangezien ze het niet langer eens zijn met de realiteit, is er minder mogelijkheid tot affiniteit tussen hen en het neerwaartse verloop van de spiraal zet zich voort.

Er zijn drie manieren om deze spiraal weer in opwaartse richting te brengen. Eén daarvan is het verhogen van het niveau van noodzakelijkheid van de persoon. Een andere is het tussenbeide komen van een derde, die de twee geliefden ertoe aanzet om tot overeenstemming te komen of te communiceren. De derde is Scientology auditing.

Scientology auditing is een nauwkeurige, grondig geformuleerde en gesystematiseerde activiteit, met exacte procedures. Het is een zeer unieke vorm van persoonlijke counseling, die iemand helpt om naar zijn eigen bestaan te kijken en die zijn vermogen vergroot om onder ogen te zien wat hij is en waar hij is.

De ARC van een persoon kan laag zijn...

...maar kan snel vergroot worden door communicatie door een persoon bij wie ARC hoog is.

Tenzij één van deze drie manieren aangewend wordt om de spiraal weer in opwaartse richting te brengen, zal uiteindelijk alle realiteit verdwijnen uit de relatie die tussen dit stel is gegroeid, en beiden zullen wat hun totale realiteit, hun totale vermogen om te communiceren en hun totale vermogen tot affiniteit betreft, beschadigd worden.

Gelukkig werkt de spiraal allebei de kanten op. Alles wat het niveau van de affiniteit zal verhogen, zal ook het vermogen om te communiceren vergroten en bijdragen aan de gewaarwording van de realiteit.

Verliefd worden is een goed voorbeeld van het toenemen van het vermogen tot communiceren en van een verhoogd gevoel voor de realiteit als gevolg van een plotselinge toename van de affiniteit. Als je dit weleens mee hebt gemaakt, zul je je herinneren hoe heerlijk de lucht rook, hoe goed de grond onder je voeten aanvoelde, hoe de sterren helderder leken te schijnen en hoe je opeens beter kon verwoorden wat je voelde.

Als je je ooit eenzaam hebt gevoeld en in een neerwaartse spiraal zat, dan zul je ervaren hebben hoe alleen al het rinkelen van de telefoon en het horen van de stem van een vriend de neerwaartse spiraal tot een halt brachten doordat de communicatie toenam. Dit geldt vooral wanneer die vriend iemand is met wie je gemakkelijk praat en die de communicatie die je probeert over te brengen, schijnt te begrijpen. Na een dergelijke ervaring merk je waarschijnlijk dat je heel wat meer interesse hebt gekregen voor de dingen om je heen (realiteit) en dat je innerlijke gevoel van affiniteit is toegenomen.

Een troepentransportschip naderde langzaam de Golden Gate Brug. Het was afgeladen met manschappen die maandenlang van huis waren geweest. Hoe meer het schip de brug naderde, hoe stiller het aan boord werd totdat op het laatst niemand meer iets zei. Op het moment dat de boeg van het schip onder de brug doorging, barstten de manschappen op de voorplecht plotseling, als op een afgesproken signaal, uit in een geweldig gejuich, dat zich voortzette over de hele lengte van het schip naarmate het verder onder de brug doorging. Opeens waren ze allemaal opgewonden met elkaar aan het praten. Mannen die elkaar nauwelijks kenden, sloegen elkaar op de rug alsof ze broers waren. Amerika werd weer wat reëler voor deze mannen en de communicatie en affiniteit schoten omhoog. Snel!

Affiniteit, realiteit en communicatie maken deel uit van het dagelijks leven – dat strekt zich uit van een kind dat naar school gaat, via relaties binnen een gezin tot aan het regeren van een land. En de onbekendheid met het bestaan en de toepasbaarheid ervan strekken zich al even ver uit, anders zou men niet voortdurend overspoeld worden door het dagelijkse nieuws over oproer, conflicten en leed; zaken die alleen maar het gevolg zijn van een gebrek aan begrip.

De kennis over deze componenten is echter slechts het begin. Ze moeten worden gebruikt. Maar hoe doet men dat?

Hoe de ARC-driehoek kan worden gebruikt
Een voorname toepassing van ARC is het vergroten van affiniteit, realiteit en communicatie, en dus begrip, tussen iemand zelf en iemand anders. Hoe voert men een gesprek met iemand?
De manier om dit te doen is realiteit te creëren door iets te vinden waarmee jij en de andere persoon overeenstemmen.
Vervolgens probeer je een zo hoog mogelijk niveau van affiniteit te bewaren, door te beseffen dat er iets aan hem is wat je kunt waarderen.
Alle drie hoeken van de ARC-driehoek zullen gevestigd zijn en je bent dan in staat met hem te praten. Begrip zal mogelijk zijn omdat de drie componenten van het leven – affiniteit , realiteit en communicatie – aanwezig zijn.