KURSUPPGIFT >> 1. Läs artikeln ”Faktorer i fråga om assister”.

FAKTORER I FRÅGA OM ASSISTER

Inom Scientologin är en assist en åtgärd som vidtas för att hjälpa en person att konfrontera fysiska besvär. Om ett barn har ramlat och slagit sig, kan en assist hjälpa honom eller henne att återhämta sig från traumat. Om man har tandvärk eller har dragit ut en tand, kan en assist hjälpa till att lindra smärtan. Assister kan lindra besvär och påskynda återhämtningen vid sjukdom. Till och med brutna ben påverkas av assister. Dessa och många andra tillstånd kan förbättras genom att tillämpa procedurer som klassificerats under rubriken ”Assister”.

En assist kan alltså beskrivas som en Scientologi-process som görs för att lindra besvär som existerar i närvarande tid. En process är en exakt serie anvisningar eller en rad handlingar som utförs för att uppnå ett önskat resultat. I Scientologins material ingår många processer, men assister utgör i sig en grupp av processer.

Alla Scientologi-processer riktar sig till och hanterar ett stort antal tillstånd som påverkar anden, individen själv.

Anden kallas i Scientologin för thetan, vilket avser personen själv – inte hans kropp eller hans namn, det fysiska universum, hans sinne eller någonting annat – det är det som är medvetet om att vara medvetet; den identitet som är individen. Termen thetan infördes för att eliminera all eventuell förväxling med äldre begrepp. Den kommer från den grekiska bokstaven theta, som grekerna använde för att beteckna tanke eller kanske ande. Därtill har lagts ett n, för att skapa ett substantiv enligt det moderna mönster som används för att bilda ord inom ingenjörskonsten.

Scientologins största upptäckt, och dess mäktigaste bidrag till människans kunskap, var förmodligen identifieringen, beskrivandet och hanteringen av människoanden. I Scientologi kan det påvisas att den varelse som är personen, personligheten, kan avskiljas från kroppen och sinnet efter behag, utan att det orsakar kroppsdöd eller mentala problem.

Det har i gångna tider förekommit väldigt mycket stridigheter om människoanden eller själen. Och många försök att kontrollera människan på grund av hennes nästan totala okunnighet om sin egen identitet har varit effektiva.

Liksom du vet att du är där du är i detta ögonblick, skulle du veta om du, en ande, vore avskild från ditt sinne och din kropp. Människan har tidigare inte upptäckt detta, eftersom det i avsaknad av Scientologi-teknologi var föga verkligt för henne att hon är något som är skilt från sinnet och kroppen. Därför ansåg hon sig själv vara åtminstone till en del ett sinne och en kropp. Hela kulten kommunism grundar sig på att man bara lever ett liv, att det inte finns något liv efter detta och att individen saknar religiös betydelse. Mänskligheten i stort har befunnit sig nära detta tillstånd under åtminstone hela det gångna århundradet. Detta tillstånd är mycket lågt, eftersom det utesluter allt erkännande av den egna personen.

Thetanen (anden) beskrivs i Scientologin som att inte ha massa, ingen våglängd, ingen energi och ingen tid eller läge i rummet, förutom genom övervägande eller postulat. (Ett postulat är, enkelt uttryckt, ett beslut att någonting ska hända.)

Anden är alltså inte ett ting. Den är skaparen av saker och ting.

Med andliga medel, men medel som är lika exakta som matematikens, kan man inom Scientologin råda bot på en mängd dåliga tillstånd i livet. Sjukdom och funktionsoduglighet kan delas in i två allmänna kategorier. För det första: de som beror på andens direkta inverkan på livets eller kroppens kommunikationsnätverk; för det andra: de som uppstått på grund av rubbningar i strukturen genom rent fysiska orsaker.

Termen psykosomatisk betyder att sinnet gör så att kroppen blir sjuk; det kan också betyda sjukdomar som har skapats fysiskt i kroppen genom störningar i sinnet. Psyko avser sinnet och somatisk avser kroppen.

Det kan påvisas att en person inte är en kropp, utan faktiskt en andlig varelse, som i Scientologin kallas för thetan.

Nedstämdhet, oförmåga att tillfriskna och psykosomatiska sjukdomar (vilket innefattar ungefär 70 % av människans sjukdomar) behandlas bäst genom att omedelbart rikta sig till thetanen. Sjukdomar som har orsakats av igenkännliga bakterier och skador vid olyckor, behandlas bäst med fysiska medel. Dessa hamnar klart inom läkekonsten och är inte Scientologins område, även om olyckor och sjukdomar och bakterieinfektioner i nästan samtliga fall är förutbestämda på grund av bristande andliga funktioner och andlig oro. Och tillstånd efter olyckor förlängs definitivt på grund av bristande andliga funktioner. Därför har vi läkekonsten som är inriktad på den omedelbara skadan (t.ex. kirurgiska ingrepp vid förlossningar och vid akuta infektioner, och sådant som stötar och skrapsår som uppstår vid olyckor), liksom bruket av läkemedel och antibiotika för att förhindra att en patient dör under ett kritiskt skede. Det är medicinens uppgift.

När det finns en benägenhet för sjukdomar eller skador, eller när sjukdomar eller skador blir långvariga, eller när sorger och bekymmer vållar psykiskt eller fysiskt krångel, då är vi inne på Scientologins domäner. För sådana saker läks bäst, förebyggs bäst eller botas bäst genom att omedelbart och direkt vända sig till thetanen och dennes inverkan på kroppen.

Den enda verkligt terapeutiskt verkande kraften i detta universum är anden. I Scientologin har detta påvisats grundligare och existerar med större visshet än de fysiska vetenskaperna och matematik. En scientolog kan hjälpa en individ att bli frisk och lycklig, genom att helt enkelt rikta sig till människoanden.

en ”assist” är en åtgärd som kan göras för att lindra besvär i närvarande tid och hjälpa en person att snabbare återhämta sig från olyckshändelser, sjukdomar eller upprördheter.

att stå ansikte mot ansikte med, utan att rygga tillbaka eller undvika. Förmågan att konfrontera är faktiskt förmågan att vara där obesvärat och förnimma.

en exakt serie direktiv eller en serie åtgärder som görs för att uppnå ett önskat resultat.

personen själv – inte hans kropp eller hans namn, det fysiska universum, hans sinne eller någonting annat; det som är medvetet om att vara medvetet; den identitet som är individen. Termen thetan bildades för att eliminera all eventuell förväxling med äldre, ogiltiga begrepp. Det kommer från den grekiska bokstaven theta, som grekerna använde för att beteckna tanke eller kanske ande. Därtill har lagts ett n, för att skapa ett substantiv enligt det moderna mönster som används för att bilda ord inom ingenjörskonsten.

tanke eller liv. Termen kommer från den grekiska bokstaven theta (), som grekerna använde för att beteckna tanke eller kanske ande. Något som är theta karaktäriseras av förnuft, serenitet, stabilitet, lycka, känsla av glädje, uthållighet och de andra egenskaperna som människan vanligtvis anser vara önskvärda.

den politiska teori eller det system där all egendom och rikedom i ett klasslöst samhälle ägs av alla medlemmarna (arbetarna) i en gemenskap. Den genomdriver omfattande negativ kontroll angående personliga fri- och rättigheter, och massornas kollektiva behov åsidosätter individens rättigheter.

en mängd materia (utan någon specifik form eller storlek).

en våglängd är en utmärkande egenskap hos rörelse. En regelbunden våglängd är ett rörelseflöde. Den har ett regelbundet, upprepat avstånd mellan dess vågtoppar. Ta ett rep eller en trädgårdsslang och ge den en snärt. Då ser man att en våg färdas på den. Energi, oavsett om det är elektricitet, ljus eller ljud, har ett liknande mönster. Detta är en jämnt flödande våg. Dess längd är mellan vågtopparna. Den mäts i längdenheter som t.ex. centimeter, tum eller fot.

ett postulat är en slutsats, ett beslut eller en föresats om någonting.

encelliga organismer, av vilka vissa orsakar sjukdomar.

ämne som kan döda bakterier i kroppen eller göra dem inaktiva. Antibiotika kommer från små mikroorganismer (vilket är mycket små levande organismer) som produceras på konstgjord väg.