ΕΡΓΑΣΙΑ >> 20. Διαβάστε: «Η Διέξοδος».

Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ

Μόνο η Σαηεντολογία μπορεί να χειριστεί πλήρως τις επενέργειες των φαρμάκων και των ναρκωτικών. 

Τα μέσα για να βοηθήσουμε κάποιον να κόψει τα ναρκωτικά ή τα φάρμακα είναι τώρα γνωστά – κατάλληλη διατροφή και Αντικειμενικά πρόσες, που βοηθούν το άτομο να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε περίοδο αποτοξίνωσης. 

Η επόμενη ενέργεια είναι το πρόγραμμα Αποκάθαρσης. Αυτό το πρόγραμμα είναι για όποιον έχει πάρει φάρμακα ή ναρκωτικά ή για όποιον έχει εκτεθεί σε τοξικές ουσίες οποιουδήποτε είδους. 

Και, αφού κάποιος τελειώσει με επιτυχία το πρόγραμμα Αποκάθαρσης, το πρόσεσινγκ στο Ραντάουν κατά των φαρμάκων/ναρκωτικών ολοκληρώνει πλήρως το χειρισμό των επενεργειών που είχαν τα ναρκωτικά και τα φάρμακα στη διάνοια και στο πνεύμα. 

Χωρίς αποτελεσματικές μεθόδους για το χειρισμό των επενεργειών που έχουν τα ναρκωτικά, πολλοί άνθρωποι είναι καταδικασμένοι να ζουν δέσμιοιτων χημικών αυτών ουσιών. Ενώ τα φάρμακα και τα ναρκωτικά μπορεί να φαίνεται πως έχουν βραχυπρόθεσμα οφέλη, το μόνο που κάνουν είναι να καλύπτουν τα προβλήματα, χωρίς, βέβαια, να τα λύνουν. 

Άλλες προσεγγίσεις που έχουν γίνει στο θέμα της απεξάρτησης από τα ναρκωτικά έχουν αποτύχει, κυρίως εξαιτίας έλλειψης γνώσης. Τους λείπει η αληθινή κατανόηση της διάνοιας. Η κατανόηση της πνευματικής φύσης του ανθρώπου είναι μικρή ή ανύπαρκτη, και είναι άγνωστες οι επενέργειες που έχουν τα ναρκωτικά στη διάνοια και στο ον. Το αποτέλεσμα είναι μια υλιστική προσέγγιση (του τύπου «ο άνθρωπος είναι ζώο»), η οποία αγνοεί αυτούς τους θεμελιώδεις και καθοριστικούς παράγοντες. Όλα αυτά ισοδυναμούν με αποδεδειγμένη αναποτελεσματικότητα. 

Η Σαηεντολογία, από την άλλη πλευρά, διαθέτει ένα εφαρμόσιμο και εξαιρετικά αποτελεσματικό πρόγραμμα απεξάρτησης από τα φάρμακα και τα ναρκωτικά, επειδή ασχολείται με τα σωστά προβλήματα και μάλιστα με την αληθινή πηγή τους. 

Υπάρχουν πράγματι οι μέθοδοι για την αντιμετώπιση των βιοχημικών, διανοητικών και πνευματικών παραγόντων των ναρκωτικών ή των φαρμάκων. Η αντιμετώπιση αυτή γίνεται μέσω της κατανόησης της αληθινής φύσης του ανθρώπου. 

Η Σαηεντολογία έχει τις απαντήσεις.