ETIKK OG TILSTANDENE

ORDLISTE FOR KURSET
allierte, de:

en gruppe på 26 nasjoner, inkludert Storbritannia, USA og Sovjetunionen, som kjempet imot aksemaktene – landene som omfattet Tyskland, Italia og Japan, og som kjempet sammen under andre verdenskrig.

anerkjenne:

å gi (noen) en bekreftelse. Se også anerkjennelse.

anerkjennelse:

bekreftelse: noe som blir sagt eller gjort for å fortelle en annen at hans utsagn eller handling har blitt lagt merke til, er forstått og mottatt.

ansvarlig leder:

leder for en Scientologikirke-organisasjon, ansvarlig for planlegging og å kjøre organisasjonen, såvel som for dens statistikker og av organisasjon statistikk.

Aristoteles:

(384–322 f.Kr.) gresk filosof, pedagog og vitenskapsmann. Arbeidene hans omfattet alle grenene av menneskelig viten som var kjent på den tiden, inkludert logikk, etikk, naturvitenskap og politikk.

bank:

reaktivt sinn, den delen av personens sinn som fungerer på et komplett stimulus-respons-grunnlag (når det gis en bestemt stimulus, gis det en bestemt respons), og som ikke er under personens bevisste kontroll, og det utøver kraft og makt over, og kan styre hans bevissthet, formål, tanker, kropp og handlinger. (En bank er en lagring av informasjon, slik som i tidlige datamaskiner der dataene ble lagret i en gruppe eller serie kort som ble kalt en bank.)

beingness:

tilstand eller stadium av væren; eksistens. Beingness henviser også til antagelsen av eller det å velge en identitetskategori. Beingness kan antas av en selv eller gis til en eller oppnås. Eksempler på beingness ville være ens eget navn, profesjon, ens fysiske kjennetegn, ens rolle i et spill – hver av dem eller alle disse kunne kalles ens beingness.

bryte(r) sammen:

å bryte sammen betyr et mentalt og/eller fysisk kollaps i en slik grad at individet ikke kan fungere på en forårsakende måte. Personen er helt effekt.

determinisme:

valgfrihet; evnen til å ta en beslutning, evnen til å avgjøre eller bestemme forløpet av ens handlinger.

dramatisere(r):

imitere, gi uttrykk for eller spille noe, slik en skuespiller ville gjøre i et drama eller skuespill, når han «spiller» sin rolle ifølge manuskriptet.

dynamikk:

en trang til å overleve langs en bestemt kurs; en trang mot eksistens i et område av livet. Det finnes åtte dynamikker: første, selvet; andre, sex og familieenheten; tredje, grupper; fjerde, menneskeheten; femte, livsformer; sjette, det fysiske universet; sjuende, ånder; og åttende, Det høyeste vesen.

etikk:

tiltakene en person retter mot seg selv for å korrigere en atferd eller en situasjon han er involvert i, og som er i strid med sin gruppes idealer og beste interesser. Den er en personlig ting. Når man er etisk eller «har etikken sin inne», er det ifølge ens egen determinisme og gjøres av en selv.

etikken er ute:

Med ute-etikk mener vi en handling eller situasjon som et individ er involvert i, eller noe individet gjør, som strider imot idealene, de beste interessene og overlevelsen til dynamikkene hans.

forbigå:

det å hoppe over rett person i en kommandokjede, forbigåelse.

forvolder:

volder (skade); forårsaker; påfører.

gradient:

en gradient er en gradvis tilnærming til noe, gjort trinn for trinn, nivå for nivå, hvor hvert trinn eller nivå i seg selv er lett oppnåelig – slik at kompliserte og vanskelige aktiviteter til slutt kan bli utført relativt lett. Utrykket gradient brukes også om hvert av trinnene man tar i en slik tilnærming.

grunnprinsippet:

det sentrale eller mest viktige punkt eller tema innenfor et område.

guddommelige retthet:

en henvisning til kongenes guddommelige rett, den troen at konger og dronninger hadde en gudegitt rett til å regjere, at de ikke kunne gjøre noe galt og kun kunne stå til ansvar overfor Gud for handlingene sine, og ikke for folket de regjerte. Brukt i overført betydning.

Hitler:

Adolf Hitler (1889–1945), tysk politisk leder fra det tjuende århundret som drømte om å skape et herrefolk som skulle herske i tusen år som det tredje tyske riket. Han tok makten i Tyskland som diktator i 1933, og startet andre verdenskrig (1939–1945), hvor han la en stor del av Europa under sitt herredømme og myrdet millioner av jøder og andre som ble betraktet som «mindreverdige». Han begikk selvmord i 1945 da Tysklands nederlag var umiddelbart forestående.

hypotetisk:

basert på en ide som er mulig, men kun tenkt, fremfor virkelig eller sann.

justis:

den handlingen som foretas på et individ av gruppen når han unnlater å benytte passende etikk-tiltak på seg selv.

kinin:

et legemiddel med bitter smak som brukes til behandling av visse former for malaria (en smittsom sykdom som kan føre til døden hvis den ikke behandles).

kommunikasjonslinje:

ruten en kommunikasjon følger fra en person til en annen.

ledende sekretær:

en seniorleder i en Scientologikirke-organisasjon, direkte under ansvarlig leder, ansvarlig for en av organisasjonens hoveddeler.

livingness:

det å leve.

lokaliseringsprosessing:

en prosesstype som hjelper en person med å orientere seg og å sette ham i kommunikasjonen med omgivelsene sine.

lære (seg) knepene:

bli kjent med de spesielle prosedyrene eller teknikkene som inngår i noe; de vanlige tiltakene eller praksisen i et område, et felt o.l.; måtene å komme seg rundt på og gjøre ting eller å få ting gjort.

materiell:

alle de tingene som brukes eller behøves i hvilken som helst forretning, foretak eller operasjon (til forskjell fra personell).

motivator:

en aggressiv eller destruktiv handling mottatt av personen eller del av livet. Årsaken til at det kalles en «motivator», er fordi den gjerne forutsetter at man betaler den tilbake – den «motiverer» en ny overt.

motoverlevelseshandling

handling som går imot og er i opposisjon til overlevelse.

overthandling:

en skadelig handling eller en overtredelse av gruppens moralkodeks. En overthandling er ikke bare å skade noen eller noe: En overthandling er en handling eller en unnlatelse som gjør det minste gode for det minste antallet mennesker eller områder i livet, eller mest skade for det største antallet mennesker eller områder i livet.

overtredelse:

handling som er brudd på lov eller moralkodeks.

Plato:

(ca. 427–347 f.Kr.) Gresk filosof og lærer, født i Athen. I 387 f.Kr. grunnla han en filosofisk skole kjent som Akademiet, som ble det første kjente universitetet i historien.

prosessing:

en spesiell form for personlig veiledning som er enestående for Scientologi, og som hjelper en person med å se på sin egen eksistens og forbedre evnen sin til å se i øynene hva han er og hvor han er. Scientologi-prosessing er en presis, grundig kodifisert aktivitet med eksakte prosedyrer.

Pythagoras:

(582–500 f.Kr.) gresk filosof og matematiker som grunnla en skole i Sør-Italia, og som la vekt på studiet av musikalsk harmoni og geometri, og er betraktet som den første sanne matematikeren.

rollercoaster:

å bevege seg (bratt) opp og ned, stige og falle. Fra den bokstavelige betydningen å kjøre berg- og dalbane, som består av en skinnebane i høyden med mange skarpe svinger og bratte stigninger og unnabakker, som folk kjører på i små åpne vogner i stor fart.

sadisme:

en type oppførsel der man finner glede i å skade andre og få dem til å lide fysisk eller mentalt.

saksøker:

en som går til sak mot en annen person (den saksøkte) i en rettssal for å få kompensasjon for en urett han har lidd.

Sokrates:

(470?–399 f.Kr.) gresk filosof og lærer som mente at godhet var basert på viten, og at ondskap var basert på uvitenhet. Han oppfordret sine greske medborgere til å anse sin sjels karakter og sin søken etter viten om moralske ideer som rettferdighet som det viktigste i livet.

solen, månen og stjernene, under:

en variant av under solen, som betyr «på jorden; i hele verden.» brukt til å fremheve et utsagn.

støvler, (par):

i overført betydning, en posisjon eller situasjon. Uttrykket er en variasjon av vendingen fylle skoene (til noen), som betyr å ta plassen til (en forgjenger); å ta over noens jobb eller stilling og pliktene til ansvarsområdene i den på tilfredsstillende måte.

tilstander:

en av operasjonsstadiene eller eksistensstadiene som en organisasjon, dens deler eller et individ går gjennom. Hver tilstand har en eksakt serie med trinn, kalt en formel, som en kan benytte seg av til å gå fra nåværende tilstand til en annen, høyere tilstand med bedre overlevelse.

uforvarende:

uten å vite om det; uten å være klar over det.

uminnelige tider:

som strekker seg utover det som huskes, er nedtegnet eller det man vet om.

unåde:

å falle, være i unåde er det at noen føler uvilje mot en, at man er i vanskeligheter.

withhold:

en uuttalt, ikke bekjentgjort overtredelse av en moralkodeks som en person er bundet av; en overthandling en person har begått og som han eller hun ikke snakker om. Ethvert withhold kommer etter en overthandling.