TILVÆRELSENS DYNAMIKKER

ORDLISTE FOR KURSET
aberrert:

påvirket av aberrasjon: avvik fra rasjonell tenkning eller oppførsel; ikke mentalt sunn. kommer fra latin, aberrare, å vandre fra; ab, fra, errare å vandre.

dynamikk:

en trang til å overleve ved å følge en bestemt retning; en drivkraft mot overlevelse i et område av livet. Det finnes åtte dynamikker: første, selvet; andre, sex og familieenheten; tredje, grupper; fjerde, menneskeheten; femte, livsformer; sjette, det fysiske universet; sjuende, ånder; og åttende, Det høyeste vesen.

dynamisk:

fra gresk dunamikos, kraftig. Det beskriver derfor en kraft som motiverer eller gir energi (til tilværelsen eller livet), som i Tilværelsens dynamiske prinsipp.

enturbulert:

kommet inn i en tilstand av uro eller forstyrrelse.

klokkene ringer for, hvem:

fra et religiøst essay av den engelske poeten og presten John Donne (1572–1631), som drøfter emnene døden og mellommenneskelige forhold. Den delen av essayet er som følger: «Intet menneske er en øy, hel og ubeskåren i seg selv; hvert menneske er et stykke av fastlandet, en del av det hele ... Hvert menneskes død forminsker meg, ti (for) jeg er innesluttet i menneskeheten. Gå derfor aldri ut for å spørre: Hvem ringer klokkene for? Klokkene ringer for deg.» Historisk har man ringt langsom med kirkeklokker for å kunngjøre dødsfall.

konsentriske:

har en felles midte, som sirkler inne i hverandre.

ligning:

et matematisk uttrykk, som viser, at to ting har samme verdi eller er lik hverandre. I utvidet forstand betyr det også enhver situasjon eller problem med flere forskjellige faktorer, som er blitt utregnet og bevist med matematisk presisjon.

naturforsker:

en person som studerer naturen, især ved direkte observasjon av dyr og planter.

Nazityskland:

fra 1933 til 1945 var Tyskland under Det Nasjonalsosialistiske Arbeiderpartiets (nazistpartiet) kontroll. Under Adolf Hitler overtok de også Østerrike og Tsjekkoslovakia, og i 1939 invaderte de Polen og begynte 2. verdenskrig (1939-1945). Et feilslått tysk angrep på Stalingrad, Russland (nå Volgograd), i 1942 resulterte i hundretusenvis av døde, og byen ble nesten fullstendig ødelagt. Ved slutten av krigen hadde nazi-styret brakt Tyskland til økonomisk og politisk ruin og ødelagt byer og store industrier.

slå ut:

å eliminere eller bli kvitt.

tone:

den øyeblikkelige eller vedvarende emosjonelle tilstanden til en person.

uendelighet:

ubegrenset tid, rom eller kvantitet; ubegrenset kapasitet, energi, dyktighet eller viten.

umælende:

(om dyr) ikke i stand til å snakke som en naturlig tilstand og derfor ansett for å være hjelpeløs eller å fortjene medlidenhet.

vandredue:

en nordamerikansk due som tidligere fantes i store mengder. Den var kjent for sin eksepsjonelle evne til å fly lenge og uavbrutt; utdødd siden 1914.