GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

ORDLISTE FOR KURSET
aksjer:

andeler av pengeinnskudd i et aksjeselskap. Dokumenter som viser eiendomsrett til slik andel.

beingness:

tilstand av væren; eksistens. Beingness viser også til antagelsen av eller det å velge en identitetskategori. Beingness kan antas av en selv eller bli gitt til en eller oppnås. Eksempler på beingness ville være ens eget navn, profesjon, ens fysiske egenskaper, ens rolle i et spill – hver og en eller alle disse kunne kalles ens beingness.

bistand:

varer eller penger gitt av det offentlige til folk på grunn av nød eller fattigdom.

doingness:

utførelsen av en handling eller aktivitet.

fagforening:

en arbeiderorganisasjon stiftet for å forbedre de økonomiske forhold for sine medlemmer; medlemmene i en fagforening velger tillitsmenn til å representere dem i forhandlinger med ledelsen.

fremskaffet:

skaffet eller ervervet.

handlingssyklus:

rekkefølgen en handling går gjennom, hvor handlingen blir startet, blir fortsatt så lenge som det er påkrevd, og så blir fullført som planlagt.

hatt:

(slang) tittelen og arbeidet på en post i en organisasjon. Det er hentet fra det faktum at i mange profesjoner, slik som jernbanevirksomhet, er typen hatt man bærer kjennemerket til jobben. For eksempel har en togbesetning en konduktør, som bærer en konduktørhatt – han har ansvaret for passasjerene og tar imot billettpengene. Å hatte noen er å trene ham på funksjoner og spesialiteter for stillingen hans, og når en person er fullt ut trent til å utføre disse, kan han sies å være hattet.

holde tritt med:

tritt betyr her å være på høyde med eller følge med noen eller noe. Dermed betyr holde tritt med å bevege seg, øke farten, forandre seg, avansere osv. i samme fart som noe annet.

kommunikasjon:

en utveksling av ideer gjennom rom mellom to personer.

kommunikasjonslinje:

ruten en kommunikasjon går langs fra en person til en annen.

kommunisme:

den politiske teorien eller det politiske systemet hvor all eiendom eller formue eies i et klasseløst samfunn av alle medlemmene i samfunnet. Kommunismen håndhever omfattende negativ kontroll av personlig frihet, og massenes kollektive behov tilsidesetter individuelle rettigheter.

materiell:

alle ting som brukes eller trengs i enhver forretning, ethvert foretak eller enhver operasjon (til forskjell fra personell).

orgtavle:

kort for organiseringstavle, som er en tavle som viser en organisasjons funksjoner, plikter, kommunikasjonsveier, handlingers rekkefølge og hvem som har ansvaret. Den viser organiseringsmønsteret for å oppnå et produkt.

postulert:

antatt at (noe) er sant, virkelig eller nødvendig, spesielt som basis for tenkning.

prøvestein:

avgjørende prøve (på noe).

sosialisme:

et økonomisk system der produksjonen og distribusjonen av varer styres av staten, snarere enn av enkeltpersoner.

stasjonsbetjent:

personer på arbeid på en jernbanestasjon ansvarlig for passasjerer eller gods.

terminal:

alt som kan motta, videregi eller sende en kommunikasjon. Dette uttrykket stammer fra feltet elektronikk, hvor en terminal er en av to faste punktene det flyter energistrømmer mellom. Et eksempel på dette er et bilbatteri som har to forbindelsespoler (terminaler) hvor energien strømmer fra den ene polen til den andre. I Scientologi kalles to mennesker som kommuniserer for terminaler, fordi kommunikasjon strømmer mellom dem.

ventil:

enhver innretning i en ledning eller rør som regulerer strømmen av væske eller gass. For eksempel ville et rør som fører drivstoff til en motor, ha en ventil til å regulere hvor mye drivstoff som går til motoren.