BESTANDDELENE I FORSTÅELSE

ORDLISTE FOR KURSET
affinitet:

kjærlighet, det å like eller enhver annen følelsesmessig holdning; graden av å like. Den grunnleggende definisjonen av affinitet er betraktningen om avstand, enten den er god eller dårlig.

anerkjenne:

å gi (noen) en anerkjennelse. Se også anerkjennelsei denne ordlisten.

anerkjennelse:

noe som blir sagt eller gjort for å fortelle en annen at hans utsagn eller handling er blitt lagt merke til, forstått og mottatt.

ARC-trekanten:

en trekant som er et symbol på at affinitet, realitet og kommunikasjon virker sammen og skaper forståelse. Intet punkt av trekanten kan heves uten også å øke de to andre punktene og intet punkt kan senkes uten også å senke de to andre punktene.

bedømmelse:

den handlingen å få en veibanes overflate til å bli plan eller få den til å skråne på en slik måte at den blir jevn.

De gamle skoleguttene:

om eller som har å gjøre med fortidens konservative sedvaner og praksiser.

grunnpilar:

en viktig bestanddel av noe; det viktigste element i et system; det som resten hviler på eller avhenger av.

hensynsfullhet:

en idé eller mening eller tanke.

kommunikasjon:

en utveksling av ideer gjennom rom mellom to personer.

kommunikasjonslinje:

den vei av hvilken en kommunikasjon går fra en person til en annen.

konfrontere:

stå ansikt til ansikt med uten å vike tilbake eller unngå. Evnen til å konfrontere er faktisk evnen til komfortabelt å være der og oppfatte med sansene.

likesidet:

med sider som er like lange f.eks. som i et kvadrat.

mis-emosjon:

irrasjonelle eller upassende følelser. Det er et oppfunnet ord tatt fra mis-(gal) + emosjon (følelser). Å si at en person var mis-emosjonell, gir uttrykk for at personen ikke viste den emosjonen som situasjonens faktiske omstendigheter krevde. Det å være mis-emosjonell ville så være ensbetydende med å være irrasjonell. Man kan på riktig vis bedømme ethvert individs rasjonalitet ved å se hvor korrekt emosjonen han viser under gitte omstendigheter er. Å være glad og lykkelig når omstendighetene tilsier glede og lykke ville være rasjonelt. Å vise sorg uten tilstrekkelig grunn i nåtid, ville være irrasjonelt.

myriader:

et enormt antall.

nebb og klør:

kjempe svært hardt for noe eller forsvare seg voldsomt Brukt i overført betydning hvor det betyr voldsomt angrep forsvar eller handling generelt; energisk heftig med ens ytterste anstrengelse av all kraft.

nødvendighetsnivå:

den grad av uro som er nødvendig for at en person retter sin oppmerksomhet utad for å handle i nåtid.

oksefrosk:

amfibieart i familien ekte frosker. Nordamerikansk kjempefrosk som blir 15–20 cm lang, stemmen minner om brølingen til en okse.

prosessing:

en særlig slags personlig veiledning som er enestående for Scientologi og som hjelper en person til å se på sin egen tilværelse og forbedre sin evne til å se i øynene hva han er og hvor han er. Scientologi-prosessing er en presis, grundig kodifisert aktivitet med eksakte prosedyrer.

realitet:

det som ser ut til å være. Realitet er grunnleggende sett enighet; graden av enighet oppnådd mellom mennesker. Det vi er enige om at er virkelig, er virkelig.

Scientologi:

En anvendt religion som behandler studiet av kunnskap. Gjennom anvendelse av dens teknologi kan man skape ønskverdige endringer i livsbetingelsene. Den ble utviklet i løpet av en tredjedel av et århundre av L. Ron Hubbard. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite, i ordets fulleste betydning) og det greske ordet logos (studiet av). Scientologi er videre definert som «studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv».

sløvet:

svekkes i styrke; gjort mindre effektiv.

teknologi:

metodene til anvendelse av en ferdighet eller vitenskap i motsetning til ren og skjær kunnskap om selve vitenskapen eller ferdigheten. I Scientologi henviser uttrykket teknologi til de metoder som L. Ron Hubbard utviklet til anvendelse av Scientologi-prinsipper med henblikk på å forbedre sinnets funksjoner og rehabilitere åndens potensial.

terminal:

en person, et punkt eller en posisjon som kan motta, videregi eller sende en kommunikasjon.

tone:

en bestemt mental tilstand eller sinnelag.