ΕΡΓΑΣΙΑ >> 22. Διάβασε «Οργανόγραμμα Επτά Κλάδων».

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΤΑ ΚΛΑΔΩΝ

Κάθε οργανισµός χρειάζεται µια διευθυντική δοµή που να παρέχει επίβλεψη και συντονισµό των δραστηριοτήτων των κλάδων. Σε κάθε έναν από τους επτά κλάδους αυτού του Οργανογράµµατος προΐσταται ένας γραµµατέας. Για την καλύτερη δυνατή καθοδήγηση των κλάδων, υπάρχουν δύο Γενικοί Γραµµατείς. Ο ένας διευθύνει τρεις από τους κλάδους και ο άλλος τέσσερις. Ο Γενικός Διευθυντής είναι επικεφαλής ολόκληρου του οργανισµού. Εργάζεται µαζί και µέσω των Γενικών Γραµµατέων µε σκοπό την εξασφάλιση της παραγωγής και της επέκτασης του οργανισµού του.