KOMMUNIKASJON

ORDLISTE FOR KURSET
affinitet:

kjærlighet, det å like eller enhver annen følelsesmessig holdning; graden av å like.

aksiomer:

utsagn om naturlover på linje med dem man finner i naturvitenskapene.

anerkjenne:

å gi (noen) en anerkjennelse. Se også anerkjennelse.

anerkjennelse:

noe som blir sagt eller gjort for å fortelle en annen at hans utsagn eller handling er blitt lagt merke til, forstått og mottatt.

bjørnetjeneste:

velment, men uheldig hjelp som blir mest til skade.

cupfinalen:

innenfor sport, den siste og avgjørende kampen i en rekke kamper som avgjør vinneren av en pokal (en premie som har form som et beger, en vase, et fat el. lignende, som tradisjonelt gis som en premie ved sportsbegivenheter).

drill:

en innlærings- eller treningsmetode hvor personen gjør en prosedyre igjen og igjen for å perfeksjonere denne ferdigheten.

duplisering:

handlingen å reprodusere noe nøyaktig.

etterligning:

det å kopiere en annens handlinger.

fenomener:

ting som viser seg, sanses eller observeres; individuelle kjensgjerninger, hendelser eller forandringer slik de oppfattes av hvilke som helst av sansene eller av sinnet; gjelder hovedsaklig for en kjensgjerning eller hendelse hvor årsaken til eller forklaringen på denne er under observasjon eller i ferd med å beskrives vitenskapelig.

ferdiginnspilt:

innspilt på forhånd til generell og gjentatt bruk, ansett som å følge et fast mønster og være uoriginalt. Mange ukentlige radio- og tv-show er for eksempel spilt inn på forhånd for å vises senere, og bruker latter, klapping og andre forutsigbare, gjentatte elementer som allerede er spilt inn.

formildende omstendighet:

en kvalitet eller egenskap som kompenserer for andre generelt negative egenskaper; forsonende trekk.

gevinst:

oppnåelsen av enhver ønsket forbedring. Eksempler på gevinster ville være en person som forbedret sin evne til å kommunisere, opplevde en økt følelse av velvære eller fikk mer sikkerhet på et område i livet sitt. Når en student i treningsrutiner har nådd et punkt hvor han kan gjøre en drill, og hans ferdighet og evne til å gjøre den er stabil, kalles det en større, stabil gevinst – et betydelig, varig utbytte.

gradient:

en gradvis tilnærming til noe, gjort trinn for trinn, nivå for nivå, der hvert trinn eller nivå i seg selv er lett å overkomme – slik at kompliserte og vanskelige aktiviteter til slutt kan oppnås med relativ letthet. Betegnelsen gradient brukes også for hvert av trinnene som tas i en slik tilnærming.

handlingssyklus:

rekkefølgen som en handling går gjennom, hvor handlingen blir startet, blir fortsatt så lenge som det er påkrevd, og så blir fullført som planlagt.

humaniora:

kunnskapsgrener som beskjeftiger seg med menneskets tenkning og relasjoner, til forskjell fra naturvitenskapene; spesielt litteratur, filosofi, historie osv. (Opprinnelig henviste humaniora til utdannelse som ville sette en person i stand til selv å tenke og bedømme fritt, i motsetning til et snevert studium av tekniske ferdigheter.)

Hvordan står det til?:

en vennlig forespørsel for å høre hvordan det går med en person.

knapp:

et punkt, ord, uttrykk, emne eller område som forårsaker en respons eller reaksjon i et individ.

kommunikasjonsforsinkelse:

det tidsrommet som går fra et spørsmål stilles og til at svaret på det presise spørsmålet kommer fra den personen som ble spurt.

konfrontere:

å stå ansikt til ansikt med og oppleve de ting som er.

korrigere:

rette; endre noe galt til noe riktig, eller bringe noe i orden.

´ (merke):

et symbol skrevet over og til høyre for et navn, en bokstav, et tall osv., og som brukes til å skille det fra et annet av samme type. F.eks. er Ole og Ole´ det samme navnet (og personen), men symbolet representerer Ole (merket) i andre omstendigheter, tilstander eller handlinger.

modernistisk:

gjort på en måte som bryter med klassiske eller tradisjonelle former.

nåtid:

den tiden som er nå og som blir fortid nesten like raskt som den blir observert. Det er et uttrykk som løselig blir brukt om omgivelsene som eksisterer i nuet.

omfattende:

som inkluderer alt og derfor er komplett.

platå:

et nivå av oppnåelse eller prestasjon.

Q&A:

forkortelse for «Question and Answer» (på norsk «spørsmål og svar»). Det betyr at man ikke får svar på sine spørsmål, å la være å fullføre noe eller å avvike fra en fremgangsmåte man hadde til hensikt å følge. Eksempel: Spørsmål: «Flyr fugler?» Svar: «Jeg liker ikke fugler.» Spørsmål: «Hvorfor ikke?» Svar: «Fordi de er skitne.» Det opprinnelige spørsmålet er ikke besvart og har blitt droppet, og personen som stilte spørsmålet, har gått i en annen retning – dette er Q&A. Personen som går ut i en annen retning, kan sies å ha «Q&A-et».

realitet:

det som ser ut til å være. Realitet er grunnleggende sett enighet; graden av enighet oppnådd mellom mennesker. Det vi er enige om at er virkelig, er virkelig.

Scientologi:

Scientologi er en praktisk religion som beskjeftiger seg med studiet av viten, som gjennom anvendelsen av dens teknologi kan frembringe ønskelige endringer i tilstandene i livet. Den ble utviklet av L. Ron Hubbard gjennom en tredjedel av et århundre. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite, i ordets fulleste betydning) og det greske ordet logos (studiet av). Scientologi er videre definert som studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv.

teknologi:

metodene til anvendelse av et håndverk eller en vitenskap i motsetning til ren kunnskap om selve vitenskapen eller håndverket. I Scientologi henviser uttrykket teknologi til anvendelsesmetodene for Scientologi-prinsipper for å forbedre sinnets funksjoner og rehabilitere åndens potensial, utviklet av L. Ron Hubbard.

tendens:

å ha lett for å bli påvirket av noe; sannsynlig at noe vil skje for en.

terminal:

hva som helst som kan motta, videregi eller sende en kommunikasjon. Denne betegnelsen kommer fra feltet elektronikk, hvor en terminal er en av to fikserte punkter en strøm av energi beveger seg mellom. Et eksempel på dette er et bilbatteri som har to poler (terminaler) som er forbundet med hverandre, der energi strømmer fra en pol til en annen. I Scientologi kalles to mennesker som kommuniserer terminaler, fordi kommunikasjon strømmer mellom dem.

tilsynelatende:

som ser ut til å være på en bestemt måte selv om det ikke nødvendigvis er slik.

trampe (på):

trå hardt ned, ofte så det kan høres. Brukt figurativt.

Treningsrutiner (TR-er):

treningsdriller som gjør at en person
kan forbedre sine kommunikasjonsferdigheter. Ved å gjøre disse drillene kan enhver person kraftig forbedre sin evne til å kommunisere med andre.

tøyle:

kontrollere; bremse.