STUDIETEKNOLOGI

ORDLISTE FOR KURSET

akademisk:

involvert i studier snarere enn praktisk anvendelse.

aksiomer:

utsagn om naturlover på linje med dem man finner i naturvitenskapene.

datum:

et enkelt stykke informasjon så som et faktum.

demonstrasjonssett:

sett som består av forskjellige små gjenstander som kork, kapsler, binders, kulepennhetter, gummistrikker osv. En student bruker simpelthen disse små gjenstandene til å vise de forskjellige delene i det man leser om. Gjenstandene kan flyttes omkring for å vise mekanikkene og handlingene i et gitt begrep og hjelpe studenten med å forstå det. Også kalt et «demosett».

doingness:

utøvelsen av en handling eller aktivitet.

dope av:

å føle seg trett, søvnig eller tåkete, som om man var under påvirkning av medikamenter eller neddopet.

fenomener:

ting som viser seg, sanses eller observeres; individuelle kjensgjerninger, hendelser eller forandringer slik de oppfattes av hvilke som helst av sansene eller av sinnet; gjelder hovedsaklig for en kjensgjerning eller hendelse hvor årsaken til eller forklaringen på denne er under observasjon eller i ferd med å beskrives vitenskapelig.

gevinst:

oppnåelsen av enhver ønsket forbedring. Eksempler på gevinster ville være en person som forbedret sin evne til å kommunisere, opplevde en økt følelse av velvære eller fikk mer sikkerhet på et område i livet sitt.

gradient:

en gradient er en gradvis tilnærming til noe, gjort trinn for trinn, nivå for nivå, hvor hvert trinn eller nivå i seg selv er lett oppnåelig – slik at kompliserte og vanskelige aktiviteter til slutt kan utføres med relativ letthet. Utrykket gradient brukes også om hvert av trinnene man tar i en slik tilnærming.

humaniora:

kunnskapsgrener som beskjeftiger seg med menneskets tenkning og relasjoner, til forskjell fra naturvitenskapene; spesielt litteratur, filosofi, historie osv. (Opprinnelig henviste humaniora til utdannelse som ville sette en person i stand til selv å tenke og bedømme fritt, i motsetning til et snevert studium av tekniske ferdigheter.)

individuere:

å atskille seg selv fra noen, en gruppe, osv., og trekke seg tilbake fra å ha noe med den å gjøre.

konfrontere:

stå ansikt til ansikt med uten å vike tilbake eller unngå. Evnen til å konfrontere er faktisk evnen til å være der komfortabelt og sanse.

leirdemonstrasjon:

en modell som en student lager av leire for å demonstrere en handling, en definisjon, en gjenstand eller et prinsipp. Også kalt en «leirdemo».

masse:

de faktiske fysiske gjenstandene, tingene i livet; i motsetning til signifikans. Se også signifikans i denne ordlisten.

misforstått ord:

et ord som ikke er forstått eller er galt forstått.

omfattende:

som inkluderer alt og derfor er komplett.

oppskrift:

en metode eller fremgangsmåte for å oppnå noe.

ordoppklare:

ved hjelp av en ordbok å definere eller få definert ethvert ord som ikke er fullstendig forstått i materialet som en person studerer.

ordoppklarer:

en person som hjelper en annen person med å finne og oppklare ethvert misforstått ord.

ordoppklaring:

emnet og aktiviteten å fjerne uvitenhet, misforståelser og gale definisjoner på ord samt det som forhindrer den korrekte bruk av ord.

Scientologi:

Scientologi er en praktisk religion som beskjeftiger seg med studiet av viten, som gjennom anvendelsen av dens teknologi kan frembringe ønskelige endringer i tilstandene i livet. Den ble utviklet av L. Ron Hubbard gjennom en tredjedel av et århundre. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite, i ordets fulleste betydning) og det greske ordet logos (studiet av). Scientologi er videre definert som studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv.

signifikans:

betydningen eller ideene eller teorien om noe i motsetning til dets masse.

teknologi:

metodene til anvendelse av et håndverk eller en vitenskap i motsetning til ren kunnskap om selve vitenskapen eller håndverket. I Scientologi henviser uttrykket teknologi til anvendelsesmetodene for Scientologi-prinsipper for å forbedre sinnets funksjoner og rehabilitere åndens potensial, utviklet av L. Ron Hubbard.

utkjørt:

utmattet eller mangler vitalitet og styrke.

zombie:

en kjedelig, apatisk, passiv person som ikke kan tenke selvstendig. Bokstavelig talt, en død kropp som en ytre (vanligvis ond) kilde får til å virke som om den er levende.